Üyelik Sözleşmesi

Madde 1 :TARAFLAR

 

YAZOKU                             : MEDİA PROJECT HOUSE SİNEMA REKLAM PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 

 

Üye                        :YAZOKU’ya ait www.yazoku.com.tr adresi üzerinden sunulan internet sitesi ve YAZOKU mobil uygulamaları üzerinden üye ol butonuna tıklamak sureti ile işbu sözleşme ve ekleri kapsamında üyelik şartlarını kabul eden gerçek kişilerdir.

 

Madde 2:KONU

İşbu sözleşmenin konusu www.yazoku.com internet sitesinden sunulan hizmetler dahilinde üyenin elektronik ortamda aldığı ve faydalandığı hizmetler ile ilgili tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanması hakkındadır. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır. Üye  tarafından işbu sözleşmede belirtilen şartların kabul edilmesi ve üyeliğin YAZOKU tarafından onaylanması ile sözleşme yürürlüğe girmiş kabul edilecektir.

 

Madde 3: TANIMLAR

 

Site                                                       :www.yazoku.com.tr tarafından sunulan ve her türlü mobil ve web tabanlı uygulama ve eklentileri.

 

Üye (Kullanıcı)                                  :Kullanıcı sözleşmesi ve eklerinde belirtilen hususları kabul etmek sureti ile site portalında kullanıcı adı ve şifre oluşturarak sunulan hizmetlerden faydalanan kişi.

 

Kullanıcı Adı                                     :Üye tarafından site kullanımında belirlenecek ad.

 

Parola                                                 :Üye tarafından site portal girişlerinde kullanılmak üzere harf, rakam, ünlem işaretleri kombinasyonları ile belirlenen ve 3.kişiler ile paylaşılmaması tavsiye edilen,paylaşılması halinde YAZOKU ‘nun sorumluluğunu ortadan kaldıran anahtar.

Eser                                                      :Sahibinin hususiyetini tas¸ıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, gu¨zel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleri

Eser Sahibi                                         : Eseri Hayata getiren Kişi

Mesafeli Satış Sözleşmesi               : Üye ile YAZOKU arasında YAZOKU tarafından belirli bir bedel karşılığında üyelere sunulan hizmetler bakımından tarafların hak ve yükümlülüklerin düzenlendiği sözleşme.

 

Temsil  Sözleşmesi                            : Üye tarafından düzenlenen eser içeriğinin  YAZOKU portalında diğer üye ve 3.kişilerin paylaşımına sunulmak üzere yüklenilmesi esnasında üye ile YAZOKU arasında  Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler kapsamında tarafların yükümlülüklerinin düzenlendiği sözleşme

 

Madde 4:ÜYELİK

 

                4.1. Üyelik Başvurusunda bulunan kişinin 18yaşında olması gerekmektedir. YAZOKU tarafından üyelik başvurusunda bulunan kişinin 18Yaşının altında olduğunun tespit edilmesi halinde hiçbir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın YAZOKU üyeliği sona erdirecektir.

 

4.2.YAZOKU tarafından site ve portal üzerinden verilen hizmet ve altyapıya erişim ile özgün eser ve içeriklerin paylaşımı hususunda işbu sözleşme ile beraber üyelik hesabı açılması gerekmektedir.

 

                Üye tarafından üyelik başvurusu için kullanıcı adı ve parola belirlenecektir. Üye, işbu üye sözleşmesi ve ekleri dahilinde oluşturacağı üyelik hesabına ilişkin kullanıcı şifrelerinin güvenliğini sağlamak ve kullanımından sorumludur. Bu şifrelerin 3.kişiler ile üye tarafından paylaşılması ve bu husus dahilinde 3.kişilerce kullanılması sebebi ile sisteme giriş yapılması halinde YAZOKU’nunherhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  Bu hususlar dahiline kullanılan sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder.

 

                Üye olurken verilen bilgiler ile YAZOKU’ya bildirilen, e-posta adresiniz de dahil, tüm kişisel bilgilerin doğruluğundan üye sorumludur. Verilen bilgilerbakımından  sonradan meydana gelen değişiklikleri üye YAZOKU’ya bildirmekle sorumludur.YAZOKU tarafından  üye tarafından bildirilen e-posta adresine gönderilecek  elektronik postaları, gönderimi takip eden 3 (üç) gün içerisinde üye tarafından tebliğ alınmış kabul edilir.

 

Üyenin sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla YAZOKU’nundoğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Üye site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden YAZOKU ile ilişiği bulunan firma ve şahıslar sorumlu tutulamaz.

 

4.3.Üyelik için bir ücret ödenmemektedir. Ancak site/portal üzerinden belirli bir ücret karşılığı sunulan ek hizmetler bakımından kısa mesafeli satış sözleşmesi ile ayrıca anlık/aylık   ücret karşılığında ek fayda ve haklar tanınacak farklı üyelik planları oluşturulmasına ilişkin tarafların hakkı saklıdır.YAZOKU dilerse ücretsiz olarak sunduğu hizmetlerin bir kısmını /Veya tamamını ileride ücretli hale getirebilir.Bu hal ve durumda üye bilgilendirilerek yeniden üyelik sözleşmesi yapılacaktır.

 

                5.ÜYENİN HAK VE SORUMLULUKLARI

               

                5.1.Üye tarafından YAZOKU portalına yüklenen özgün içerikler bakımından eser sahibi olarak tüm haklar Üye’ye aittir. Üye ; YAZOKU site ve portal üzerinden kendisi tarafından yüklenen  her türlü eser ve içerik bakımından işbu sözleşme ile ayrıca YAZKOKU ile arasında yapılacak telif hakkı  sözleşmesi dahilinde belirlenmiş olan şartlar dahilinde YAZOKU’ya ilgili eser veya içeriğin site ve portal üzerinden yayınlanması hususlarında münhasır olmayan yetki verdiğini , YAZOKU ‘ya site ve/veya portala yüklenen içerik bakımından içeriğin çoğaltılması,,umuma iletilmesi ,kullanılması ,saklanılması ,görüntülemeleri, kaydetmeleri, türev yapıtlar üretmelerini ,uygulamalarınıdağıtmalarını için özel olmayan telifsiz ,devredilebilir, alt lisan verilebilir tüm dünyayı kapsayan bir lisans verdiğini bu hususlar dahilinde YAZKOKU tarafından diğer üyeler ile ticari üyelik hesabı bulunan 3.kişilerce görüntülenmesine muvafakat ettiğini , Fikir ve Sanat Eserleri kanunu kapsamında yukarıda belirtili yetkileri işbu sözleşme ile YAZOKU’ya verdiğini ,işbu sözleşmede belirtilen hususlara ilişkin özgün içeriğinin YAZOKU portalı üzerinden kendi muvafakati ve rızası  ile 3.kişiler ile paylaşıldığını ,site/portalın amacı ve faaliyeti kapsamındaki hususlar ile sınırlı olmak üzere kendi rızası ile yayınladığı özgün içerikler bakımından YAZOKU’dan  herhangi bir mali ve manevi hak talebinde bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

 

                Üye ;YAZOKU üzerinden özgün içeriğin paylaşımı ile YAZOKU’ya umuma arz hususunda yetki verdiğini kabul ,beyan ve taahhüt eder.

 

                YAZOKU ile ayrıca yapılacak Temsil Sözleşmesinde belirtilen ek haklara ilişkin maddeler işbu maddenin istisnası olarak taraflarca kabul edilmiştir.

 

                5.2.Üye site ve portal içeriğine yüklenecek eser ve site içerisindeki faaliyetleri bakımından ;

 

                -YAZOKU ve diğer üyeler ile 3.kişiler nezdinde suç doğuracak her türlü eylemden kaçınacağını ,diğer kişi ve kurumların haklarına riayet edeceğini ,diğer üyelere ait özgün içerikleri sadece kendi kişisel kullanımı amacı ile görüntüleyeceğini ,kamusal veya toplu alanlarda diğer kişiler ile ortak paylaşım şekilde diğer üyelerin özgün içeriklerinden faydalanmayacağını ,

 

                -YAZOKU ve diğer üyelerin yazılım ve/veya yazılımdan faydalanmak üzere kullandıkları bilgisayar,akıllı telefon, tablet vs olarak belirtilebilecek ekipmanlara zarar verecek eylemlerden kaçınacağını , portal veya site üzerinden herhangi bir şekilde(link,videovb gibi) h korsan yazılım veya virüs ile YAZOKU  ve diğer üyelerin yazılım ve ekipmanlarına zarar vermek için herhangi bir eylemde bulunmayacağını ,portal ve sistem  üzerindeki bilgi ve servislere izinsiz erişim sağlamaya ,kopyalamaya , zarar vermeye çalışmayacağını, izin ve yetkisi olmadığı halde sistem üzerindeki datalara,şifrelere ve kullanıcı bilgilerine  erişim sağlamaya çalışmayacağını ,Otomat yazılım veya YAZOKU tarafından onaylanmamış  programlar ile sisteme müdahale etmeyeceğini, Sistem ve teknik tedarikçi sistemlerine erişim sağlamaya çalışmayacağını, güvenlik önlemlerini bozmaya veya aşmaya çalışmayacağını, yazılıma ilişkin tersine mühendislik girişiminde bulunmayacağını ,diğer kullanıcıların kişisel verilerini elde etmeye ,depolamaya veya 3.kişiler ile paylaşmaya çalışmayacağını ,

 

                -Hiçbir ad ve nam altında eser sahibinden bu hususa ilişkin yazılı onay ve izin alınmaksızın kanun ve yasalara aykırı şekilde site ve portal içeriğinde bulunan her türlü eser ve içeriği çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, dağıtmayacağını, 3.kişiler ile paylaşmayacağını ,

 

                -3.kişilere ait eser ve içerikleri eser sahibinden paylaşım ve yayınlamaya ilişkin  hakların kendisine verildiğine olduğuna ilişkin yazılı telif hakkı içerir yazılı izin belgesi olmaksızın ve eser sahibini içerikte belirtmeksizin paylaşmayacağını ,başkalarına ait eser ve içerikleri  kişisel kullanım amacı hariç olmak üzere değiştirmek ,tercüme etmek ,kopyalamak sureti ile kanun ve yasalara aykırı şekilde site ve portal üzerinden paylaşmayacağını ,

 

                -YAZOKU’ nun KVKK kapsamındaki aydınlatma metni ve kurallarına aynen riayet edeceğini ,

                -Hiçbir ad ve nam altında site ve portal üzerinden YAZOKU’nun reklam ve pazarlamaya ilişkin haklarına aykırı olarak  site ve portal üzerinde kendisi veya 3.kişilere ait ürün ve hizmetler bakımdan içerik ve paylaşımlarda bulunmayacağını ,

 

                -Kendisine ait üyelik hesabına ilişkin parola ve diğer bilgileri 3.kişiler ile paylaşmayacağını ,kendi üyelik hesabını ticari çıkar sağlamak maksadı ile 3.kişilere devir etmeyeceğini ,

 

                -Site ve portal üzerinden yapacağı yazılı ve görsel paylaşımlar ile içerikler bakımından

 

  • Gerçek kişiler ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına  hakaret etmeyeceğini ,herhangi bir kişi veya gruplar bakımından ayrıştırıcı, aşağılayıcı söylem ve  paylaşımlardan kaçınacağını ,
  • Nefret  suçu oluşturan her türlü söylemlerden kaçınacağını ,
  • Pornografik olarak kabul edilebilecek içerik ve paylaşımlarda bulunmayacağını, Pornografik olarak kabul edilmemek ile sadece yetişkinlere uygun olarak kabul edilebilecek cinsel içerikli paylaşımlar bakımından bu hususu içeriği veya paylaşımı sisteme yüklerken yetişkin kategorisi olarak belirteceğini ,
  • Kişilerin kendisine ve/veya 3.kişilere zarar vermesine özendirecek ve yöneltecek her türlü söylem ve paylaşımdan kaçınacağını
  • Rıza dışı cinsel ilişki veya fiziki şiddet içerin hiçbir eylemi destekleyici, özendirici söylemlerde veya paylaşımlarda  bulunmayacağını , site ve portal üzerinden diğer üyeler ile 3.kişilere karşı bu husus dahilinde şiddet içerikli söylem ve paylaşımlarda bulunmayacağını ,
  • 3.Kişilerin bu hususa ilişkin kendi açık rızaları olmaksızın  gerçek 3.kişi ve kurumları içerir herhangi bir içerik,görsel veya bilgi  paylaşmayacağını ,yayınlanan içeriklerde 3.kişilerin özel hayatları ,telif hakları ile gizlilik haklarına riayet edeceğini ,içeriklerin içinde gerçek kişi  ve kurumların adını geçirmeyeceğini (Halka mal olmuş kurum ve kuruluşlar hariç olmak üzere)YAZOKU’nun amacı kapsamında üyelerce yüklenecek kurgu içerikler içinde 3.kişi ve kurumların her ne kadar isimleri  belirtilmemiş ise ayrıştırıcı özellikler ile anlaşılabilmesi mümkün olan şekilde kişilerde ilgili kişi olduğuna kanaat getirilecek şekilde betimlendiği paylaşımlar ile kişilerin özel hayat ve kişilik haklarını zedeleyici söylem ve paylaşımlardan kaçınacağı
  • Herhangi bir suç teşkil eden eylemlere ilişkin görseller, pornografik ve cinsel organlarıngörüntülenebildiği görseller,kişilerin kendisi veya 3.kişilere zarar verirken görüldüğü görseller, kamuya malolmuş ünlü kişiler hariç olmak üzere 3.kişilere ait resim ve görseller bakımından paylaşımda bulunmayacağını
  • Kişisel veya diğer sebepler ile özellikle kişi ve kurumları hedef alacak şekilde zarar vermek gayesi ile hareket etmeyeceğini , bu amaç ile herhangi bir içerik paylaşmayacağını ,
  • Belli bir kişi veya  grubunun etnik kökeni, inancı, fiziki engelli olması ,yaşı,cinsiyeti ,cinsel tercihi,milleti,ırkı ,siyasi düşüncesi  bakımından Şiddet ,terör veya nefret suçlarını teşvik edici  söylem,içerik veya paylaşımların YAZOKU’nun yayın politikası nezdinde kesinlikle kabul edilemez olduğunu bildiğini ve kesinlikle paylaşmayacağını 

 

Gayrikabili rücu ile kabul beyan ve taahhüt eder.

 

                Üye YAZOKU site ve portalı üzerinden yapmış olduğu eser, içerik ve diğer her türlü paylaşım bakımından YAZOKU’nun hiçbir sorumluluğu olmadığını, tüm sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, yukarıda belirtilen hususlar ile site ve portal üzerinden kanun ve yasalara aykırılık teşkil edecek herhangi bir eylemde bulunması halinde YAZOKU ve 3.kişiler nezdinde doğacak tüm zararlardan kendisinin sorumlu olacağını  gayrikabili rücu ile kabul ve taahhüt eder.

 

                Üye tarafından işbu madde de belirtilen hususlar ve/Veya kanun ve yasaya aykırı bir fiilin gerçekleştirildiğinin tespit halinde YAZOKU tarafından Üyelik hesabının dondurulması, kapatılması içeriğin kaldırılması ,erişime engellenmesi ve diğer her türlü tedbiri hakkı olmak ile üye bu husus kabul beyan ve taahhüt eder.

 

                Üye tarafından sisteme yüklenen içerik veya site/portal üzerinde yapılan paylaşımlar veya kişisel kullanım amacının dışına çıkacak şekilde diğer üyelerin özgün eserlerin her türlü kullanımı  sebebi ile YAZOKU tarafından 3.kişilere herhangi bir maddi ve manevi tazminat, telif hakkı vb benzeri bedelin ödenmek durumunda kalınması halinde üye işbu bedeli YAZOKU’ya işleyecek avans faizi ile ödeyeceğini, ayrıca yargılama gideri ve/Veya vekalet ücretlerinden sorumlu olacağını, YAZOKU’nun söz konusu paylaşım sebebi ile uğradığı her türlü müspet ve menfi zarardan sorumlu olduğunu gayrikabili rücu ile kabul beyan ve taahhüt eder.

 

                5.3. Üye ;diğer üyeler tarafından site/portal üzerinden paylaşılan özgün içerikler bakımından sitenin amacı kapsamında işbu sözleşmede belirlenmiş olan hususlar dahilinde yorum ve önerilerde bulunabilir.Bu husus dahilinde bulunduğu başka bir üyeye ait özgün içerik bakımından bulunduğu yorum ve öneriler hiçbir ad ve nam altında fikir birliği anlamına gelmeyecek olup yapılan yorum ve/Veya öneri sahibi  ileride özgün içerik sahibi üye ve YAZOKU’dan hiçbir hak ve talepte bulunamaz.

 

5.4. Üye tarafından YAZOKU site/portal üzerinden sunulan hizmetlerin tamamından faydalanabilmek için siteye üye olmak, Ticari hesap sahibi yayıncı ve yapımcılar nezdinde içerik paylaşımlarının görülebilir olması için temsil sözleşmesi imzalamak ve ücrete tabi eğitim vb hususlardan faydalanmak için taraflar arasında ayrıca imzalanacak mesafeli satış sözleşmesi yapılması ve sözleşmelerde belirtilen yükümlülüklere uyulması şarttır. YAZOKU site üzerinden sunmuş olduğu hizmetlerinin içeriğini, özelliklerini ve fiyatını değiştirme/kısıtlama hakkını her zaman saklı tutar.

 

5.5.Üye ; site/portal üzerinden 3.kişilerce işbu  sözleşme hükümlerine aykırı bir şekilde özgün içeriğinin çoğaltılması ,değiştirilmesi ,dağıtılması veya 3.kişiler ile paylaşıldığını tespit etmesi halinde durumu ivedilik ile YAZOKU’ya bildirecektir.YAZOKU gerekli incelemeyi yaptıktan sonra başvuru kapsamında her türlü işlemi yapmaya yetkilidir. Ancak bu iddia da bulunan Üye YAZOKU’dan bu hususlar dahilinde ilgili hesabın kapatılması, erişiminin engellenmesi veya portal/site üzerinden alınacak önlemler dışında başkaca hak ve talepte bulunamaz. Tüm sorumluluk sorumlu kişi/lere aittir.

 

5.6. Üye; Mesafeli satış sözleşmesi ve diğer sözleşmeler ile ekleri kapsamında ekonsey tarafından sunulan hizmetlerin bedel karşılığı anında ifa içeren hizmetlerden olduğunu, Bedeli karşılığı yararlanan hizmetlerin aylık / yıllık veya belirli dönemsel üyeliklerde hizmeti kullanmadığından bahis ile bedel iadesi, mahsup ve devir talep edemeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

 

5.7.Üye, YAZOKU’nun yazılı izni olmadıkça, Şartlar altında sahip olduğu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devredemez.

 

5.8.Üye, YAZOKU tarafından sunulan site/portal üzerinden sunulan hizmetler içerisinde reşit olmayanlar için sakıncalı veya uygunsuz nitelikte olarak kabul edilebilecek özgün içerik ve paylaşımların bulunduğunu bilmek ile bu husus dahilindeüyelik işlemleri esnasında yaş bilgisini doğru girdiğini, reşit olmayan kişilere kendi hesaplarından kullanım izni veren diğer üyeler olarak İçerik  kodu ve filtresi (çocuk modu filtresi gibi) kullanmayı tercih etme  veya etmeme hakkının bulunduğu bu husus dahilinde  reşit olmayanların üyenin gözetimi  dışında YAZOKU’ya girişine müsaade etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

5.9. Üye YAZOKU tarafından portal ve internet sitesi üzerinden sunulan hizmetlere erişim sağlamak için kullanmakta olduğu donanımın ve erişim hizmetlerinin yeterliliğinden kendi sorumlu olup YAZOKU hizmetlerine işbu nedenler ile erişememekten/hizmetleri kullanamamaktan dolayı YAZOKU’yu sorumlu tutamaz.

 

5.10.Üyenin YAZOKU site/portal üzerinden aldığı hizmetler kapsamında herhangi bir şikayet ve/veya itiraz olması halindesitede belirtilmiş olan destek birimi kapsamında işbu hususları bildirme ve sürece  bilgi talep etme hakkı bulunmaktadır.

 

5.11.Üye dilediği zaman YAZOKU üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir.Üye bu husus dahilinde hesabım başlıklı kısımda yer alan üyeliği sona erdir bağlantısına tıklamak sureti ile üyeliği sona erdirebilir. Ancak bu hal ve durumda taraflar arasında temsil sözleşmesi yapılmış ise YAZOKU’nun temsil sözleşmesine ilişkin hakları sözleşme süresince devam edecektir.

 

Üyeliğin sona erdirilmesi halinde dahi üye tarafından site/portal üzerine yüklenen özgün içerik ve paylaşımlar YAZOKU portalında diğer üyelerin ulaşımına açık olarak kalmaya devam edecektir.Üyenin aksi bir talebi olması halinde bu husus YAZOKU müşteri hizmetlerine yazılı olarak talep ile bildirmesi şarttır.

 

5.12.Üye 3.kişi sosyal medya platformları üzerinden YAZOKU’nun kendisi ile irtibata geçmesini kabul eder.

 

                6.YAZKOKU’NUN HAK VE SORUMLULUKLARI

 

                6.1.YAZOKU üzerinden üye tarafından yüklenen eser,içerik,yorum ve benzeri her türlü paylaşım bakımından tüm hak ve sorumluluklar üyeye aittir.YAZOKU site ve portal üzerinden üye tarafından yüklenen  her türlü eser ve içerik bakımından işbu sözleşme ile ayrıca üye ile arasında yapılacak telif hakkı  sözleşmesi dahilinde belirlenmiş olan şartlar dahilinde  ilgili eser veya içeriğin site ve portal üzerinden yayınlanması hususlarında münhasır olmayan yetkilidir. YAZOKU  site ve/veya portala yüklenen içerik bakımından içeriğin çoğaltılması, kullanılması,saklanılması ,görüntülemeleri, kaydetmeleri, türev yapıtlar üretmelerini ,uygulamalarını ,dağıtmalarını için özel olmayan telifsiz ,devredilebilir, alt lisan verilebilir tüm dünyayı kapsayan bir lisans  hakkına sahiptir.

 

                6.2.Sitenin tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede YAZOKU tarafından oluşturulan tüm içerik ileYAZOKU markası ve logosu MEDİA PROJECT HOUSE SİNEMA REKLAM PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
aittir. Üyeler işbu madde kapsamında YAZOKU’ nun fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamayacaklarını,paylaşmayacaklarını,dağıtmayacakalrını,çoğaltmayacaklarını,sergilemeyeceklerini ve bunlardan türemiş başkaca çalışma yapmayacaklarını gayrikabili rücu ile kabul beyan ve taahhüt ederler.

 

                YAZOKU ;site/portal üzerinde dilediği 3.kişiler ile yapacağı reklam ,sponsorluk ve benzeri sözleşmeler dahilinde reklam alabilir, reklam içeriği kapsamında görsel,link ve benzeri unsurlar paylaşabilir. Bu madde kapsamında elde edilecek gelirler sadece YAZOKU’ya aittir.

 

YAZOKU sponsorluk ve reklam sözleşmeleri dahlinde site/portal üzerinden yer verdiği 3.kişilere ait görsel, link ve benzeri unsurların içeriğin doğruluğunu, uygunluğunu veya kalitesini teyit etmez, bunları önermez ve herhangi bir şekilde bunlarla ilgili sorumluluk almaz. Bu husus dahilinde  üçüncü taraf web sitelerinde veya sosyal medya platformlarında sunulan, önerilen, reklam ve tanıtımı yapılan ürün ve hizmetlerin belirtildiği şekilde ve kalitede temin edilmesine ilişkin YAZOKU sorumlu değildir.Üye bu hususu kabul beyan ve taahhüt eder.

 

                6.3.YAZOKU vermiş olduğu hizmetlere ilişkin her zaman  kullanım kuralları ve politikalar koyabilir, tek taraflı olarak her zaman değiştirebilirŞartlarda üyeyi  olumsuz etkileyecek esaslı değişiklikler yaptığı durumda, bu durum, değişikliklerin yürürlüğe girmesinden en az otuz (30) gün önce, site/portal üzerinden bildirimde bulunularak, e-posta, SMS veya Hizmet vasıtasıyla anlık bildirim yollanılarak üyelere duyurulacaktır. Üye iş bu kurallara ve politikalara uyacağını peşinen kabul eder. Aksi halde YAZOKU tarafından üyelik tek taraflı olarak sona erdirilebilir ve/veya 5.11. madde kapsamında üye tarafından sona erdirilebilir.

 

                6.4.YAZOKU dilediği zaman kendisinin hiçbir sorumluğu ve ilişkisi bulunmadığı üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'linkler, sahibinden izin alınmak suretiyle referans kolaylığı nedeniyle veya başkaca amaçlar ile sağlanmış olabilir. YAZOKU  tarafından link verilmesi ilgili  web sitesini veya işleticilerini desteklemek veya web sitesi içeriği bilgilere yönelik herhangi bir beyan veya garanti anlamına gelmez, söz konusu içerikle ilgili olarak YAZOKU’nun sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

6.5.Üye  tarafından işbu sözleşmede belirtilen hükümler ile kanun ve yasaya aykırı fiillerde bulunulması halinde YAZOKUilgili hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Üyenin bu ve benzeri hususlar dahilinde sözleşmeler ,kanun ve yönetmeliklere aykırı davranışları sebebi ile 3.kişilere karşı oluşan maddi ,manevi zararlardan YAZOKU  sorumlu tutulamaz.3.kişiler tarafından YAZOKU’dan üyenin sözleşmeler, kanun ve yönetmeliklere aykırı davranışları sebebi ile herhangi bir hal ve talepte bulunulması halinde YAZOKU’nun sorumlu üyeye rücu hakkı saklıdır. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar. YAZOKU mevcut hizmetlerini teknik bakım ve gereklilikler için gerekli görülen bir süre için durdurma hakkına sahiptir.

 

                6.6.YAZOKU üye tarafından siteye ve/veya portala yüklenen belge ve bilgilerin gizliliğini KVKK ve genel hükümler gereğince sağlamak ile yükümlüdür. Üyenin kusurundan kaynaklı hallerde YAZOKU  sorumlu tutulamaz.

 

6.7.YAZOKU üyenin aldığın hizmetler kapsamında herhangi bir şikayet ve/veya itiraz olması ve bu hususun kendisine bildirilmesi talep edilen hususlara ilişkin ivedilikle gerekli inceleme ve denetimleri gerçekleştirerek üyeye bilgi verecektir. Şikayet veya itiraz haklı bulunması halinde mağduriyeti gidermek için gerekli işlemleri yapacaktır. Ancak yukarıda da izah edildiği üzere bu şikayet, itiraz ve bilgi talepleri YAZOKU’nun içeriğe ilişkin bir sorumluluğu ve denetimi olmaması sebebi ile özgün içeriklere YAZOKU sorumlu tutulamaz. Ancak lüzum görmesi halinde içeriğe erişimi engelleyebilir, ilgili üyeliği askıya alabilir ve/Veya sonlandırabilir.

 

6.8.YAZOKU, e-mail, telefon, SMS, MMS yolu ile ya da doğrudan site/Portal üzerinden üyelere site/portal üzerinden sunulan içerikler ve işlevler kapsamında bilgilendirme yapabilir. Üye bu hususu kabul beyan ve taahhüt eder. Uygulanabildiği ölçüde ve üye tarafından açıkça aksi irade YAZOKU’ya bildirilmediği sürece YAZOKU e-mail, telefon, SMS, MMS yolu ile ya da doğrudan site/portal üzerinden üyelere , promosyonlar veya sunulan hizmet  ile ilgili benzeri faaliyet, ürünler ve etkinlikler hakkında bilgilendirme yapabilir.

 

6.9.YAZOKU tarafından sunulan hizmetler haftanın 7 (yedi) günü kesintisiz olarak verilir. Ancak, YAZOKU sunulanhizmetlerin her zaman kesintisiz ve hatasız sürdürülebileceği garantisi vermez. Hizmeti etkileyen aksaklık veya kesintiler meydana geldiğinde YAZOKU mümkün olan en kısa süre içerinde  düzeltme için gerekli işlemleri yerine getirecektir. YAZOKU lüzum görülen hallerde  makul sebeplerle, mesela, bakım ve iyileştirme çalışmaları çerçevesinde hizmet sunmayı durdurabilir ve/Veya kısıtlayabilir.

 

6.10.YAZOKU işbu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini  kısmen veya tamamen 3.kişilere devir edebilir. Yükümlülüklerini yerine getirirken 3.kişi yüklenicilerden hizmet alabilir.Kişisel verilerin işlenmesi bakımından bu madde kapsamında teki doğurabilecek değişikliklerin bulunması halinde gizlilik politikası esas alınacaktır.

 

6.11.YAZOKU üyeler tarafından yüklenen içeriklerde reşit olmayanların erişiminde sakınca bulunan ve portalda üye tarafından paylaşılırken yetişkin içerik olarak belirtilmiş içeriklere ilişkin olarak18 yaşını doldurmamış üyelerin ilgili içeriğe erişimini engelleme hakkına sahiptir.Reşitolmayanların gelişimini olumsuz etkileyecek içeriklerden uzak durmasını sağlayabileceğiniz filtre yazılımları güvenli internet paketleri bulunmaktadır, bunları kullanmanızı tavsiye ederiz.

 

Madde 7: Mücbir Sebepler

 

İşbu sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran Borçlar Kanunu’nda sayılan haller ve İnternet alt yapısında ortaya çıkabilecek arızalar kesilmeler,YAZOKU ‘nun hizmet aldığı 3.firmalar tarafından hizmet kesintisine neden olabilecek eylemler taraflarca mücbir sebep(ler) olarak kabul edilir. Mücbir sebeplerin 30 günden fazla sürmesi halinde taraflar tek taraflı ve tazminatsız olarak işbu sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

 

Madde 8: Kişisel Bilgiler ve Gizlilik

 

8.1. Üyelik sırasında verilen e-posta, adres, isim, soy isim ve vb. içerikler KVKK hükümleri kapsamında kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

 

8.2. YAZOKU tarafından verilen hizmetlerin nitelik ve kapsamı gereğince yapımcı ve yayıncılara üyelerin özel nitelikteki kişisel veriler ile sağlık verileri hariç olmak üzere kişisel bilgilerine erişim izni verme hakkı saklıdır.Üye bu hususa muvafakat ettiğini ve açık rıza gösterdiğini beyan ve taahhüt eder.

 

8.3.Site ve portal üzerinden üyelerarasında  yapılan yazılı, görsel ve benzeri her türlü iletişim yolu  ile yapılan görüşmelerhiçbir ad ve nam altında 3.kişiler ile paylaşılamaz, yayınlanamaz. Ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

Madde 9:Üyeliğin Sona Ermesi

 

Üye tarafından dilediği zaman üyelik sonlandırabilir. Bedeli karşılığı yararlanan hizmetlerin anında ifade edilen hizmetlerden olması nedeni ile üyelik iptali halinde bedel iadesi talep edilemez. Ancak üye ile YAZOKU arasında temsil sözleşmesi imzalanmış ise tarafların işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri sözleşme süresince devam edecektir.

 

Üye tarafından sözleşmede belirtilen yükümlülüklere uyulmaması sebebi ile YAZOKU tek taraflı ve bildirimsiz olarak askıyaüyeliği alabilir/iptal edebilir ve üyenin tekrar siteden faydalanmasını sağlayacak teknik engellemelere başvurabilir.

 

Madde 10:Sözleşmenin geçerliliği

 

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

Madde 11: Tebligat

 

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler,YAZOKU’nun bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Üye belirttiği adres ve e-posta adresine geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 3 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 

Madde 13: Sözleşmenin Delil Mahiyeti

 

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 

Madde 14 :Sözleşmeden Kaynaklı İhtilaflar

 

İşbu sözleşme ve ekleri kapsamında arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar öncelikle Sulh yolu ile çözümlenecektir. Taraflar, uzlaşma sağlanamaması halinde İSTANBUL Merkez Mahkemeleri’nin ve İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.